Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Gminie Redzikowo
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk   z siedzibą w Słupsku przy ul. Sportowa 9A, e-mail: cuw@gminaslupsk.pl tel 59/8100350 reprezentowana przez Dyrektora tej Instytucji,

2.       Dane kontaktowe z Inspektorem ochrony danych w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk z siedzibą w Słupsku przy ul. Sportowa 9A, e-mail: iod@ kimdom.slupsk.pl , tel. 606-788-434,

3.       Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody *).

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach *):

a)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych;

b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora danych;

c)      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu  określonym w treści zgody.

5.       W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem danych przetwarzają dane osobowe.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

·         prawo dostępu do swoich danych oraz;

·         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

·         prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

·         prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

8.       W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.       W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-183 Warszawa.

10.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Samborski 06-05-2020 11:33:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Walitów 06-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Jacek Samborski 06-05-2020 11:33:19